Cookies hjälper oss att förbättra användarupplevelsen och anpassa innehåll och marknadsföring. Genom att använda vår hemsida så accepterar du användandet av cookies.

Vänligen läs noggrant dessa särskilda villkor. Användningen av tjänsten som beskrivs här innebär för sin del att villkoren accepteras före registrering, uttryckligen och utan undantag, av alla de här angivna termerna.

När du använder tjänsten bekräftar och lär dig deras funktioner och anser att det är lämpligt att möta deras behov.

Om du inte är nöjd med dessa särskilda villkor, använd inte tjänsten. Dessa särskilda villkor är en integrerad del av hemsidans juridiska information.

1- Objektiv

Dessa särskilda villkor för anställda är avsedda att reglera villkoren för användningen av företagets anställda på Factorial Plattformen som finns tillgänglig på Hemsidan (nedan kallad Tjänsten).

Tjänsten är avsedd för företagspersonal och måste användas av användare av lagstadgad ålder, som har rätt att förstå och acceptera dessa särskilda villkor samt uppfylla de skyldigheter som anges här.

2- Service Description

Tjänsten består av ett Human Resources Management system för små och medelstora företag. Tjänsten har ingen kostnad för Användare; Trots vad som sagts ovan förbehåller Factorial sig rätten att i framtiden kräva betalning av ersättning, som kommer att informeras och meddelas korrekt.

Tillgången till och användningen av Tjänsten sker via Internet, vilket kräver att användaren tidigare har registrerat sig. Användarna kommer att ha en profil kopplad till sitt tillhörande företag, genom vilket de kommer att kunna utnyttja funktionerna.

Tillträdet kommer att ske med hjälp av de uppgifter som användaren har valt och användaren är uteslutande ansvarig för användningen och bevarandet av de identifierare och lösenord som krävs för att komma åt tjänsten. Användningen av dessa identifierare och kommunikation, även till tredje part, sker under Användarens eget ansvar.

Tjänsten kommer att finnas tillgänglig 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, med undantag av planerad driftstopp och eventuella händelser som kan inträffa. Trots det föregående förbehåller Factorial rätten att avbryta tjänsten när det är nödvändigt att genomföra tekniska reparationer, underhåll och/eller förbättring av Tjänsten. I så stor utsträckning som möjligt meddelar Factorial i förväg om avbrott på grund av förutsebara omständigheter, såsom underhålls- och anslutningsnedskärningar.

3- Benefits management

Genom Tjänsten kommer Factorial att kunna hantera de förmåner som erbjuds. I det avseendet kan Factorial medla mellan Användaren och Leverantören av ovan nämnda förmåner, för vilka Factorial kommer att skicka kommersiell kommunikation till Användaren, och på hens begäran, samla den nödvändiga informationen från Användaren för att skicka de föreslagna Tjänsterna och budgetarna begärda. Samt, om tillämpligt, aktivera motsvarande förmåner.

3- Användning av Tjänsten

Tillträde och användning av Tjänsten sker under Användarens eget ansvar, som måste använda det på ett flitigt, korrekt och lagligt sätt i enlighet med gällande lagstiftning och det är uttryckligen förbjudet att använda Tjänsten för att tillhandahålla service, betald eller inte, till tredje enheter.

Factorial kontrollerar inte, ingriper, granskar eller godkänner innehållet som användaren laddar upp i Tjänsten, användaren är ensam ansvarig för innehållet och informationen som lagras i Tjänsten, Factorial är inte ansvarig för innehållet och informationen uppladdad och publicerad av Användarna, i Tjänsten. Factorial kan dock vara skyldig att övervaka innehållet och informationen (t.ex. i enlighet med en rättslig skyldighet eller enligt den behöriga myndighetens mandat) och, i vilket fall som helst, Factorial förbehåller sig rätten att blockera och eliminera all information eller innehåll som är tillgänglig via Tjänsten som bryter mot dessa särskilda villkor och/eller det rättsliga meddelandet.

Användaren accepterar och godkänner att Factorial får tillgång till, bevara och avslöja sin kontoinformation och innehåll: (a) för att kunna hantera sitt användarkonto korrekt, och (b) om det krävs av lag eller behörig myndighet, eller om sådan åtkomst är nödvändig för att: (i) följa ett rättsligt förfarande, (ii) genomföra rättsligt meddelande och/eller särskilda villkor eller (iii) svara på påståenden att något innehåll strider mot tredje parts rättigheter.

Användningen av Tjänsten är förbjuden om:

  1. Det strider mot gällande lagstiftning (inklusive strafflagstiftning);
  2. Det hotande innehållet är oanständigt, ärekränkande, pornografiskt, främlingsfientligt, skadligt för människans värdighet eller barns rättigheter och/eller kränker tredje persons rättigheter (bland annat intellektuell, industriell, bild, reklam eller liknande);
  3. Innehåller virus eller något annat elektroniskt element som kan skada eller hindra Tjänsten, nätverket, Factorial eller tredje parts datorutrustning och/eller tillträde till Tjänsten av andra användare;
  4. Den lagrade data eller information är felaktig eller felaktig och inducerar eller kan vilseleda andra användare och/eller Factorials personal.

Om användaren inte följer villkoren som anges här och/eller den juridiska informationen eller Factorial har rimliga skäl att misstänka att en användare har överträtt dem, förbehåller sig Factorial rätten att avbryta eller avbryta användarens konto och neka åtkomst och använd, nuvarande eller framtida, av tjänsten.

4- Licens

Enligt detta avtal beviljas användaren, som i sin tur accepterar en icke-exklusiv användarlicens, av icke överlåtbar natur, för att utnyttja tjänsten i enlighet med villkoren i detta kontrakt, uttryckligen reserveras, någon annan rättigheter som inte uttryckligen har beviljats.

Det är förbjudet att skriva ut, kopiera, lagra eller spara skärmbilderna eller användarprocessen och driften av tjänsten, liksom eventuell annan reproduktion eller omvandling som inte är nödvändig för användningen av den i enlighet med dess funktioner.

Användaren avstår från att kopiera, använda, analysera, omvandla, dekompilera, demontera, översätta, konvertera eller tillämpa något annat förfarande eller process till tjänsten för att ta reda på, erhålla eller lämpa, oavsett orsak eller syfte, av koder, inklusive eventuell utveckling av det, eller källistor över programvaran eller av information eller process som utgör den kommersiella hemligheten som finns i den.

Användaren kommer inte att eliminera, ändra eller ta bort några av rättighetsvarningarna (inklusive reserveringsvarningarna för immateriella och industriella rättigheter) som visas i Tjänsten eller i något annat verktyg som tillhandahålls (användarhandbok, användarhandböcker, webbsidor etc. )

5- Konfidentialitet

Parterna är överens om att göra detta kontrakt konfidentiellt och all information eller dokumentation som någon av parterna bidrar till den andra i utvecklingen och genomförandet av detta kontrakt anses därför konfidentiellt och exklusivt av den som tillhandahåller det och kommer inte att kunna att kommunicera med tredje part utan ditt uttryckliga samtycke.

Parterna utesluter från kategorin konfidentiell information all information som avslöjas av den drabbade parten, det som blir offentligt eller det som ska offentliggöras i enlighet med lagarna eller med en domstolsuppgörelse eller nödvändig handling av behörig myndighet, och att som erhålls av en tredje part som inte är skyldig att ge sekretess.

Denna konfidentialitetsskyldighet kommer att fortsätta i fem (5) år efter det att detta avtal har slutförts av någon anledning.

6- Data and information treatment

Användaren informeras och godkänner att de personuppgifter som tillhandahålls som en konsekvens av detta avtal behandlas av Factorial för att uppfylla följande ändamål:

  1. Hantera registreringsprocessen för användarna;
  2. Kommunicera och informera Användare av de tjänster och funktioner som erbjuds via hemsidan;
  3. Visa och dela, inklusive elektroniskt, publicitet och information, egen och tredje part, som är relevanta för användarnas intressen och preferenser (bland annat information om fördelarna för anställda);
  4. Besvara begäran om samråd, information, klagomål och fordringar.

När aktiveringen av sociala förmåner har begärts, kommer Factorial att, på användarens vägnar, meddela Leverantören de uppgifter och information som är nödvändigt för aktiveringen.

När användaren tillhandahåller en e-postadress, mobiltelefon eller annat sätt för elektronisk kommunikation accepterar och godkänner användaren uttryckligen att nämnda medel företrädesvis används som en kommunikationskanal som en kanal för att uppfylla alla eller några av syftena som anges i dessa särskilda villkor samt en kanal genom vilken vi kan informera dig om andra relevanta ändringar som kan uppstå på hemsidan.

Användaren anger och garanterar att personuppgifter som tillhandahålls är sanna, korrekta, fullständiga och uppdaterade. De är ensamma ansvariga för direkt eller indirekt skada som kan orsakas till följd av brott mot sådan skyldighet. På samma sätt, för att garantera kvalitetskraven och uppdateringen av uppgifterna, måste användaren hålla sina personuppgifter uppdaterade.

Factorial kan använda informationen som finns tillgänglig i Tjänsten för att förbereda och publicera rapporter med aggregerad och anonym data. Användaren har erkänt rätten till tillgång, rättelse, upphävande och motstånd (A.R.C.O) som kan utövas genom postkommunikation och en fotokopia av DNI (ID), med ämnet "Ref. Privacy" till Factorial på adressen som tillhandahålls på hemsidan.